Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Benten BV, met maatschappelijke zetel te Madam Dergenthof 4, 2300 Turnhout, België.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de website en op alle andere internet- of netwerkinitiatieven van Benten.

Benten behoudt zich het recht voor om de volgende bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving van de bezoeker. Bezoekers wordt geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te controleren.

Indien een van de volgende bepalingen niet van toepassing is of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid of geldigheid van de andere bepalingen op enigerlei wijze.

Doel van de website

Deze website heeft als doel de bezoeker een laagdrempelige en snelle bron van informatie te bieden over de activiteiten en het functioneren van Benten.

Benten streeft ernaar de bezoekers van de website te voorzien van informatie die duidelijk, actueel, juist en nauwkeurig is, maar garandeert niet dat de verstrekte informatie altijd duidelijk, adequaat, juist, vrij van typografische fouten, relevant, volledig of actueel zal zijn, of dat de website volledig zal zijn. Indien de website informatie bevat die gebrekkig of onvolledig is, zal Benten alles in het werk stellen om de tekortkoming te verhelpen. Indien een bezoeker onjuistheden vaststelt, kan hij of zij contact opnemen met de beheerder van de website via ‘het contactformulier’.

Benten garandeert evenmin een ononderbroken toegang tot de website of de afwezigheid van technische storingen, hoewel Benten alles in het werk stelt om problemen van technische aard te voorkomen.

De informatie waarover bezoekers van de website beschikken, is van algemene aard. De inhoud van de website mag daarom niet worden beschouwd als persoonlijk of professioneel advies in welke zin dan ook, of als een aanbod van producten of diensten te koop, tenzij dergelijke producten of diensten uitdrukkelijk te koop worden aangeboden. Bezoekers die gepersonaliseerde informatie willen ontvangen, dienen contact op te nemen met Benten. Dit kan via ‘het contactformulier’.

De website kan te allen tijde door Benten worden aangevuld, gewijzigd of verwijderd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat bezoekers hiervan op de hoogte worden gesteld. Bezoekers van de website worden geacht zich ervan bewust te zijn dat de website aan verandering onderhevig is.

Verplichtingen van de bezoeker

Door de website te gebruiken, worden bezoekers geacht zich ertoe te hebben verbonden deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten, voor het verspreiden van virussen, voor het toebrengen van schade aan de website of aan andere bezoekers van de website, of voor het verzenden van ongevraagde berichten, en om de toegang tot de website niet te belemmeren of te verstoren.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Benten heeft geen controle over de inhoud van dergelijke websites, die zowel technisch als inhoudelijk volledig door derden worden beheerd. Om deze reden impliceert een link naar een andere website geen instemming met de inhoud ervan. Benten wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden indien de bezoeker schade lijdt door het bezoeken ervan.

Bezoekers die op hun eigen website een hyperlink naar de website van Benten willen maken, wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de webmaster via [email protected]. Benten laat u via deze contactpersoon weten of er toestemming is verleend om een hyperlink te maken.

Accounts en wachtwoorden

Bezoekers van de website kunnen toegang verkrijgen door middel van een persoonlijk account, gekoppeld aan een strikt persoonlijk wachtwoord. Het is verboden om dit wachtwoord aan derden ter beschikking te stellen. Een adequaat en sterk wachtwoord is een wachtwoord dat als veilig wordt beschouwd volgens de huidige stand van wetenschap en technologie. Op dit moment betekent dit een wachtwoord dat bestaat uit acht verschillende tekens, waaronder ten minste 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken.

Bezoekers verbinden zich ertoe geen misbruik te maken van het wachtwoord of hun persoonlijke account. Indien een bezoeker niet aan deze verplichting voldoet, heeft Benten het recht hem of haar de toegang tot zijn of haar account en/of tot de website te ontzeggen.

Bescherming van persoonsgegevens

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon kenmerken.

Benten respecteert de privacy van bezoekers. Wanneer persoonsgegevens over bezoekers door Benten worden verzameld, vindt de verwerking van dergelijke gegevens plaats in overeenstemming met de huidige wetgeving, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringshandelingen daarvan, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van  27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsmede boek XII van het wetboek economisch recht inzake het recht betreffende de digitale economie.

Benten garandeert bezoekers dat hun persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden worden verzameld:

  • Het aanbieden van onlinediensten in overeenstemming met de verwachtingen van de bezoeker.
  • Bezoekers voorzien van informatie die ze hebben opgevraagd.

Benten garandeert bezoekers dat hun persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de beoogde doeleinden, in geen geval aan derden worden meegedeeld en niet worden gebruikt voor direct marketing.  Benten biedt passende beveiliging voor persoonlijke gegevens die zijn verzameld, om misbruik van dergelijke gegevens te voorkomen.

Bezoekers kunnen Benten om inzage vragen in hun persoonsgegevens en de juistheid ervan controleren. Bezoekers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van hun persoonsgegevens, het recht om te verzoeken dat hun gegevens worden gewist, het recht om Benten te vragen hun gegevens over te dragen aan een derde partij en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Elke bezoeker die zijn of haar rechten wil uitoefenen, kan contact opnemen met [email protected].

Benten heeft het recht om de gegevens van bezoekers die de Belgische of internationale wetgeving overtreden door te geven aan de bevoegde Belgische autoriteiten.

Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt verwezen naar het  privacybeleid van Benten, dat kan worden geraadpleegd.

Vertrouwelijkheid

Wanneer bezoekers uit eigen beweging aan Benten informatie verstrekken, zoals reacties en opmerkingen of beeldmateriaal, wordt deze informatie niet als vertrouwelijk beschouwd.  Benten mag deze informatie voor elk doel gebruiken, met dien verstande dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringshandelingen daarvan, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van  27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zal te allen tijde worden nageleefd.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de internetbrowser op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website worden de informatiebestanden teruggestuurd naar de websitebeheerder zodat de bezoeker gemakkelijk en snel toegang heeft tot de website.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Benten verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres van de bezoeker) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google Inc. Google Inc. gebruikt de verkregen informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit voor de beheerder samen te stellen. Google Inc. mag de informatie alleen aan derden verstrekken als het wettelijk verplicht is om dit te doen of als de derden de informatie verwerken namens Google Inc. Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. Beschikt. Bezoekers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in hun internetbrowser te kiezen. Bezoekers zullen dan waarschijnlijk merken dat ze niet langer gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden van de website.

Bezoekers van de website worden geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van informatie door Google Inc. op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Disclaimer

Benten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, besparingen, professionele mogelijkheden, of gegevens en schade aan de onderneming) als gevolg van de inhoud van de website, het ontbreken van bijzondere informatie op de website, het niet beschikbaar zijn of technisch slecht functioneren van de website, virussen, hacking en andere vormen van cybercriminaliteit, de inhoud en het gebruik van websites waarnaar de hyperlinks op de website verwijzen,  of het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Benten aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele keuzes die bezoekers maken, en de gevolgen daarvan, op basis van de informatie die zij op de website vinden.

Dit geldt ook voor situaties waarin programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker beschadigd raken of de bezoeker andere schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website. Benten stelt alles in het werk om de website te beschermen tegen virussen, hacking en andere vormen van cybercriminaliteit, maar kan niet garanderen dat deze volledig worden voorkomen.

De website wordt daarom op eigen risico van de bezoeker geraadpleegd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen of claims die voortvloeien uit het gebruik en de raadpleging van de website worden beheerst door het Belgisch recht.

Bezoekers worden geacht te hebben aanvaard dat een eventueel geschil eerst zal worden voorgelegd aan Benten, in voorkomend geval met vermelding van het e-mailadres van een persoon/afdeling etc., die alles in het werk zal stellen om het geschil binnen een redelijke termijn op te lossen. Deze redelijke termijn mag niet langer zijn dan 3 weken.

Bezoekers worden geacht ermee akkoord te zijn gegaan dat elk geschil dat niet in der minne kan worden beslecht, uitsluitend voor de rechtbanken van Turnhout zal worden gebracht.