Privacyverklaring

Dit beleid bevat de richtlijnen die Benten hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de doelstellingen en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘GDPR’).

Benten BV, met maatschappelijke zetel te Madam Dergenthof 4, 2300 Turnhout, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het nummer 0792.724.184, en met btw-nummer BE 0792.724.184, treedt op als verwerker van persoonsgegevens.

Benten vraagt u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, aangezien dit document essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Algemeen

Benten bevestigt dat zij de huidige wetgeving naleeft, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

2. Definities

 • “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Bijlage 1 somt de Persoonsgegevens op die de Verwerker zal verwerken in overeenstemming met deze overeenkomst en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
 • “Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op reeksen persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperken, wissen of vernietigen
 • Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
 • “Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke.
 • “Subverwerker”: de onderaannemer die door Verwerker is aangesteld om namens Verwerkingsverantwoordelijke een deel van de verwerking uit te voeren.
 • “Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, ook bekend als een “gegevenslek”;
 • “GDPR”: The General Data Protection Regulation, d.w.z. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een lijst met persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden waarvoor Benten deze verwerkt, evenals de basis van Benten om dit te doen.

In verband met de dienstverlening door Benten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tot levering van diensten die u met Benten heeft gesloten. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt meer specifiek plaats in verband met levering op de overeengekomen locatie, evenals facturering en de monitoring van factuurbetalingen.

Benten rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens in dit geval op basis van het gerechtvaardigd belang dat Benten heeft bij een goede en effectieve uitvoering van de overeenkomst.

In verband met uw toegang tot en gebruik van onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag
 • Uw e-mailadres
 • Uw inlognaam en profielfoto

Benten verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en het functioneren van de website, in overeenstemming met de behoeften van de bezoeker.

Benten rechtvaardigt deze verwerking van persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang dat Benten heeft bij het aanbieden van een gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, passende, uitgebreide en relevante website.

Voor meer informatie over het gebruik van de website van Benten verwijzen wij u naar de disclaimer van de website en het cookiebeleid.

In verband met het elektronisch versturen van nieuwsbrieven en reclamefolders worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres

De bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op het personaliseren van onze nieuwsbrief en onze reclamefolders, evenals om u te informeren over actuele promoties en speciale aanbiedingen.

Benten vertrouwt in dit geval op uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • In verband met het samenstellen en analyseren van geanonimiseerde statistieken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • De volgorde van pagina’s die u op de website bezoekt

Verwerking voor statistische doeleinden wordt uitgevoerd met behulp van gecodeerde gegevens, waaruit de identiteit van de betrokkene niet kan worden herleid.

De wettelijke basis waarop Benten deze verwerking rechtvaardigt, is het legitieme belang van het bedrijf om zijn diensten voortdurend te onderwerpen aan evaluatie en verbetering.

Benten verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verwerken voor enig ander doel dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij u Benten hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming geeft.  Benten garandeert dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard als Benten deze niet langer nodig heeft voor het verlenen van diensten, of als er geen wettelijke bewaarplicht meer op rust.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan Benten over te dragen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat een weigering om bepaalde basisgegevens aan Benten te verstrekken ertoe kan leiden dat Benten u bepaalde diensten niet kan leveren.

4. Optioneel: Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor direct marketing doeleinden als u Benten hier expliciet toestemming voor geeft.

Als u Benten toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden, worden deze gegevens verwerkt om u marketingmateriaal in papieren/elektronische vorm toe te sturen.

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Stuur hiervoor een verzoek naar de marketingafdeling via het contactformulier.

5. Bewaartermijn

Uw door Benten verwerkte persoonsgegevens worden voor een periode van 1 jaar bewaard.

6. Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerkingen die door Benten worden uitgevoerd.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de marketingafdeling, toegankelijk via het contactformulier.

Benten is verplicht om binnen een termijn van één maand op dit verzoek te reageren. U ontvangt alleen een reactie binnen de gestelde termijn als u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten naar de marketingafdeling stuurt via de bovengenoemde procedure.

U hebt de volgende rechten:

Recht op inzage en toegang
U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht om te controleren hoe ze worden gebruikt via het contactformulier dat wordt verstrekt voor het doel van de bovengenoemde service / enz. , inclusief bewijs van uw identiteit door een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen. U kunt op elk moment een gratis kopie van uw beschikbare persoonlijke gegevens verkrijgen door eenvoudigweg een verzoek daartoe in te dienen.

Recht op correctie, wissing en beperking
Met uitzondering van die persoonsgegevens die moeten worden verwerkt in verband met een volledig proces of in verband met opslag vanwege een wettelijke verplichting, kunt u aangeven welke persoonsgegevens helemaal niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen mogen worden verwerkt. Daarnaast kunt u verzoeken om persoonsgegevens waarvan u niet wilt dat ze geheel of gedeeltelijk worden verwerkt, te verwijderen. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te controleren en, indien nodig, te corrigeren.

Recht op bezwaar, geautomatiseerde beslissingen en profilering
U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als uw bezwaar is gebaseerd op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens door Benten gebeurt niet op basis van geautomatiseerde besluiten; met andere woorden, het wordt niet uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst.

Benten doet niet aan profilering op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Recht om toestemming in te trekken
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming die u hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Recht op overdraagbaarheid
Onder de voorwaarden bepaald in de GDPR heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt Benten vragen om uw gegevens op deze manier over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Klachten
Indien u van mening bent dat uw rechten als betrokkene worden geschonden door of tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor gegevensbescherming (de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: [email protected], tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35),  onverminderd enige andere mogelijkheid om een rechterlijke toetsing in te stellen of beroep in rechte in te stellen.

7. Doorgifte aan derden

Benten verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren, te verspreiden of anderszins bekend te maken, tenzij de mededeling aan de derde wordt gedaan onder een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingend recht Benten om uw persoonsgegevens over te dragen aan de bevoegde overheidsinstanties. Evenzo kan een gerechtelijk bevel Benten verplichten om persoonsgegevens mee te delen aan personen die door het bevel tot inzage van de betreffende persoonsgegevens zijn gemachtigd.

Benten maakt een uitzondering op haar geheimhoudingsverbintenis in geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie of een overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens samen met de bedrijfsvoering doorgegeven aan de derden die betrokken zijn bij de overdracht en bij de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaand aan de overdracht.

Benten zal u zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de overdracht aan voornoemde derden.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Benten garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een passende, correcte en veilige manier plaatsvindt. Indien u dit wenst, wordt u op transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

9. Wijzigingen

Benten behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen.

Indien substantiële aanpassingen worden doorgevoerd, zal Benten alle redelijke maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te stellen voordat de wijzigingen van kracht worden.